Algemene Voorwaarden

versie:   2020


Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het machtigingsformulier of inschrijfformulier aan VALĒRE FITNESS.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) Een overeenkomst bij VALĒRE FITNESS wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

2.2) Bij betaling door overschrijving bank dient de deelnemer het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen middels overschrijving naar het ING bankrekeningnummer NL89 ABNA 0486 3664 64 ten name van V. de Boer.

2.3) Bij automatische incasso vindt afschrijving plaats op de door VALĒRE FITNESS aangegeven datum. (Wij incasseren achteraf rond de 5de van de maand) De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het verstrekken van een machtiging aan VALĒRE FITNESS voor het incasseren van de maandelijkse abonnementsgelden.

2.4) Bij niet of niet-tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) heeft VALĒRE FITNESS het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.6) VALĒRE FITNESS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

2.7) Bij ziekte of afwezigheid van de docente bieden wij de mogelijkheid de les in te halen, de contributie wordt dan niet verrekend.

2.8) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

Artikel 4 Opzeggen

4.1) In de dienstverleningsovereenkomst wordt de duur van de overeenkomst vermeld

4.2) Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.

4.3) Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk. Bij opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde bijdrage.

4.4) Opzeggen kan alleen via de mail, niet via whatsapp

4.5) Bij een automatische incasso contract hanteren wij een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand m.u.v. dans. Een dans seizoen wordt aangegaan voor een periode van één jaar.


Artikel 5 Uitsluiting
5.1) VALĒRE FITNESS heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2) VALĒRE FITNESS heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.


Artikel 6 Gemiste lessen

6.1) Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip (afhankelijk van het gekozen contract) worden ingehaald.

6.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

6.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met VALĒRE FITNESS zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 7 Annulering door VALĒRE FITNESS

7.1) VALĒRE FITNESS heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

7.2) VALĒRE FITNESS heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

7.3) Er geldt vanuit VALĒRE FITNESS geen restitutieplicht bij overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen van overheidswege in het kader van de volksgezondheid, de politieke situatie in een land,  technische mankementen, ziekte of natuurrampen. 

Artikel 8 Wijzigingen

8.1) VALĒRE FITNESS behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website en app van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1) VALĒRE FITNESS verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2) VALĒRE FITNESS is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 10 Toepasselijkheid en geschillen

10.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met VALĒRE FITNESS betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

10.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door VALĒRE FITNESS.

10.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van VALĒRE FITNESS behoudens hogere voorziening.

Artikel 11 Privacy

11.1) Door het accepteren van de algemene voorwaarden geef je toestemming voor het gebruiken van foto’s die er tijdens de les of evenementen worden gemaakt.